Garancia,szavatosság

MINDEN,AZ ÁLTALUNK  FORGALMAZOTT TERMÉKÜNK EGYEDI JELÖLÉST KAP! NÉMELYIK HOLOGRAMOS,SORSZÁMOT TARTALMAZÓ CIMKÉT,

ÉS BIZONYOS TERMÉKEK SZABAD SZEMMEL LÁTHATATLAN EGYEDI MINTÁJÚ UV JELŐLÉSSEL VANNAK ELLÁTVA.

MIÉRT SZÜKSÉGES EZ?

1,A TERMÉKET MAXIMÁLISAN BE TUDJUK AZONOSÍTANI! MINDEN TERMÉK DOKUMENTÁLVA VAN!
2.,A TERMÉK SZÉTSZEDÉS ELLENI VÉDELMÉT SZOLGÁLJA A CIMKE. ELTÁVOLÍTÁSA NÉLKŰL A TERMÉK NEM BONTHATÓ MEG!
HA A CIMKE LÁTHATÓAN AZÉRT SÉRŰLT,MERT SZÁNDÉKOSAN RONGÁLTÁK MEG,AZ MINDEN ESETBEN A GARANCIA ELVESZTÉSÉVEL JÁR!
3.,SOKAN KIHASZNÁLTÁK A JELÖLÉS NÉLKÜLI TERMÉKEK MEGVÁSÁRLÁSÁT,MAJD EGY SILÁNY MINŐSÉGÜ TERMÉKET KÜLDTEK VISSZA,AMELYET VALAHOL BESZEREZTEK...

Garancia távirányító házakra,távirányítókra,és kulcsokra:
csak partnereinknél ,vagy általunk ajánlott szervíznél,kulcsmásolónál bemart vagy betanított kulcsra, kulcsházra érvényes!
Sajnos nagyon sokan nekiállnak átszerelni a kulcsszárat megfelelő szerszámok nélkül,ami bizonyos típusoknál,elsősorban bicskakulcsoknál a távirányító ház meghibásodásához,töréséhez vezet! Ez a művelet minden esetben garanciavesztést von maga után
Eredeti számla nélkül nem veszünk vissza terméket!

Egyes utólag beépíthető termékek,pl xenon szettek,riasztók,stb.,melyek beszerelése,beüzemelése szaktudást igényel,csak abban az esetben tudjuk javítani,illetve cserélni,ha ezt a beszerelést végző műhely aláírással,bélyegzővel ellátott,szakvéleménnyel,és a beszerelést igazoló számlával igazolja!!garanciális ügyintézéshez ezen iratokat feltétlenül mellékelje!
A beszerelésből adódó bármilyen sérülés,és meghibásodás a beszerelő műhely felelőssége!

A garanciális termékek javítása:
kérjük minden esetben a garanciajegyen feltüntetett garanciára kötelezett szervizhez forduljon! A lényegesen gyorsabb ügyintézés érdekében!
Ha cégünkön keresztül szeretné érvényesíttetni garanciaigényét, az valószínű több időt vesz igénybe,már csak a csomagok többszöri küldése miatt is!
A garanciális termékek szervizbe történő eljuttatásának költségei mindig a termék tulajdonosát terhelik! Kivétel ezalól az, amikor ennek feltételei külön fel vannak tüntetve!

Mivel cégünk importtevékenységet is folytat, saját garancialevelünk van!(minta lent)
Ha ilyen garancialevéllel találkozik, annak a termékeknek a garancia ügyintézése nálunk történik!
A Vásárló a jótállási igényét a szabályosan kitöltött Jótállási jeggyel és számlával, v. nyugtával érvényesítheti. Kérjük, hogy a vásárláskor kapott jótállási jegyet őrizze meg, és minden szerviz esemény alkalmával hozza magával, illetve. küldje el a garancialevélben megadott címre! Jótállási jegy hiányában csak fizető javítás keretei között tudunk szolgáltatásokat nyújtani. 
Ha a termék a vásárlás napjától számított 3 napon belül hibásodik meg, a termék cseréjét lehet kérni.

Garanciális meghibásodás esetén a hibás terméket mindig a jótállási jegyen feltüntetett címre kérjük postán v. személyesen eljuttatni. címünkre (előzetes egyeztetés után!) Kérjük, csak akkor küldjön garanciális készüléket, ha a garanciális felvevőhelyként az lett feltüntetve. Amennyiben nem cégünk a megjelölt garanciális felvevőhely és a hibás eszköz mégis hozzánk érkezik vissza, a garanciális javítás ideje jelentősen megnőhet. 
A jótállás érvényét veszti, ha a meghibásodás rendeltetésellenes használatból, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után fellépett ok miatt következik be. Ugyancsak a garancia elvesztésével jár, ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, vagy megrongálják. A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik. 
Nem tartoznak a jótállás körébe: 
A termékhez tartozó elemek, akkumulátorok, fülhallgatók, és egyéb tartozékok (kábelek, tokok, pántok, adapterek stb) 
A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások javítása, illetve az ezekből eredő szükségszerű alkatrészcserék. 
A használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás. 
A termékeink használati utasításában nem szereplő szolgáltatás, technikai paraméterek között fel nem sorolt paraméter hiánya, meg nem említett feladatra való alkalmatlansága, illetve az ezzel kapcsolatos vevői elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Minden vásárlás előtt biztosítjuk a legszélesebb körű tájékozódási lehetőséget. 
Garanciális viták esetében a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség véleményét kérjük ki és az szerint járunk el. 
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség elérhetősége: 
1088 Budapest, József krt. 6. 
Telefon: 06-1 459-48-00 Fax: 06-1 210-46-77 
Weboldal: www.nfh.hu

Szavatosság

1. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Ön az EOBD Bt hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 6 hónap, de legfeljebb egy év. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az EOBD Bt nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

2. Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


3. Jótállás
 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 

Hibás teljesítés esetén szerződés Ptk. 6:159. §  alapján az EOBD Bt jótállásra köteles. 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.  

Garanciális,ill.garancia idő letelte utánni szervíz

Az EOBD Bt, amennyiben az ügyfél és az EOBD Bt. között nem jött létre rendkívüli megegyezés, a garanciális és a garancia letelte utáni szervizt illetően a vonatkozó jogszabályokhoz igazodik. 

 Vitás esetekben a hatályos jogszabályi előírások szerint járunk el. Az interneten történő vásárlással a PTK szerinti szállítási vagy adás - vételi megállapodás jön létre az adott árura. "Fogyasztó" akkor létezik,, ha Ön magánszemélyként vásárol. Elsősorban a PTK szabályozza a szavatossági előírásokat. 
Szavatosság: az értékesítő felelősséget vállal arra, hogy amit Ön megvásárol,az hibátlan. Ha ez mégsem így van, akkor mindent megteszünk annak érdekében hogy az hibátlan legyen, még akkor is, ha csak később derül ki, hogy a hiba az áru átvételekor már létezett (rejtett hiba). A szavatossági időről általában jogszabály rendelkezik, termékcsoportonként eltérő lehet.

Jogok a termékszavatossági körben:
Elsősorban az Ön választása szerinti kijavítás vagy csere, kivéve amennyiben ez valamilyen oknál fogva lehetetlen, vagy ha más lehetőséggel összehasonlítva az EOBD Bt-re nézve aránytalan többletköltséget jelentene. 
Ha nincs lehetőség sem kijavításra, sem kicserélésre, vagy ezt az EOBD Bt nem vállalja, igényelhető megfelelő árleszállítás illetve Ön a vásárlástól elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
A probléma orvoslása megfelelő határidőn belül kell hogy történjen. Ha ezt elmulasztanánk, Ön jogosult megjavíttatni, és a számlát nekünk benyújtani. 
Önnek jogában áll másik megoldást választani (csere helyett javítás vagy árengedmény, stb.), de, ha ezzel cégünknek kárt okoz, akkor köteles ezt a kárt megtéríteni, kivéve, ha indokolt volt másik megoldást választani vagy ha a magatartásunk miatt döntött másként. 
Ön köteles az EOBD Bt-t a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni a problémáról. A PTK szerint "fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni". 
"Fogyasztók"-nak két éve áll rendelkezésre a szavatossági jogok érvényesítésére, "nemfogyasztók"-nak hat hónap az elévülési idő, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. Ha azonban valamilyen jogilag elfogadható oknál fogva nem tudta az igényét érvényesíteni , akkor a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. 
Kicserélés vagy elállás esetén nem követelhetjük Öntől az átvételtől a meghibásodásig eltelt időre a rendeltetésszerű használat miatt keletkezett értékcsökkenés ellenértékét. 
A termékszavatosságot illetően bővebb információk „a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről" szóló 1959. évi IV. törvényben, továbbá a www.fogyasztovedelem.hu, www.nfh.hu oldalakon is találhatók.
Jótállás: Az EOBD Bt. jótáll azért, hogy az, amit Ön megvásárol legalább egy évig kifogástalanul fog működni. Jogszabály rendelkezik erről is. A termék mellé adott jótállási- (garancia) jegyen találhatók - többek között - a jótállás alapján Önt megillető jogok, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei

Panaszkezelés


Ma már egy valamirevaló ügyfélszolgálatos álmából felkeltve is el tudja mondani, hogy „A panasznak örülni kell, mert a panasz egy lehetőség számunkra, hogy elégedettebbé tegyük partnereinket…” 
Sokak számára ez első hallásra közhelynek tűnik, de vannak, akik ezt valóban komolyan veszik és képesek egy reklamációból is új üzletet kovácsolni.

Célunk, hogy Ön minden szempontból elégedett legyen szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Tudjuk azonban, hogy minden nagy szervezet működése során előfordulhatnak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban ügyfeleink megalapozott panasszal élhetnek.
Jelen tájékoztatónkkal szeretnénk segíteni Önt abban, hogy véleményét, panaszát egyszerűen és eredményesen juttathassa el azon fórumok részére, amelyek azok gyors megoldásához hozzájárulhatnak.
Üzleti gyakorlatunk alapkövetelménye, hogy ügyfeleink felvetéseit haladéktalanul kivizsgáljuk, és a feltárt hibákat orvosoljuk. Ezért a panaszbejelentéseket rögzítjük, és rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük. 

Emellett a beérkezett észrevételeket rendszeresen elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez is.
Az alábbiakban összefoglaljuk az Ön által igénybe vehető panaszbejelentés rendjét

Szóbeli panasz
Amennyiben megítélése szerint az Ön által kifogásolt eljárás a helyszínen megoldható, vagy egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, kérjük, forduljon:
ügyfélfogadási időben munkatársainkhoz elérhetőségeik valamelyikén! Munkatársaink igyekeznek valamennyi kérdésére választ adni. Amennyiben bármilyen hibára derül fény, kollégáink tájékoztatni fogják a hiba orvoslásának módjáról is.
Amennyiben észrevételeit részletesen és maradandóan kívánja jelezni, vagy esetleg szóbeli panaszát nem az Ön teljes megelégedésére orvosoltuk, Önnek lehetősége van írásbeli panaszbejelentést tenni.

A panasz-bejelentést a beérkezéstől számított max 30 napon belül tudjuk az Ön részére megválaszolni.

Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz szükségünk az Ön részéről. Ebben az esetben kérjük ilyen irányú megkeresésünk mielőbbi megválaszolását.

A panasz bejelentésének, orvoslásának lehetőségei

A panasz bejelentésének, orvoslásának lehetőségei eltérőek aszerint, hogy magánszemély Fogyasztó vagy nem magánszemély Panaszos kíván-e további panaszt tenni.
Amennyiben a panaszkezelés nem jár a magánszemély Fogyasztó számára kielégítő eredménnyel, a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

online vitarendezési platform

Európai Fogyasztói Központ

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Hajdúböszörményi Iroda
Területi irodai munkatárs: Kolozs Gabriella
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Árpád utca 47.
Telefon/fax: 52/280-089
Mobil: 20/268-0611

 

A Békéltető Testületek elérhetőségei: 
www.bekeltetes.hu
A
z illetékes békéltető testület elérhetőségei:
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745  Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: http://fogyasztovedelem.kormany.hu
Területileg illetékes járási hivatal: http://jarasinfo.gov.hu
Pénzügyi Békéltető Testület: http://felugyelet.mnb.hu/pbt

GYORS ÜGYINTÉZÉS

Az ön kényelme,és munkánk megkönnyítése érdekében, létrehoztunk több olyan űrlapot is,melyet kitöltve megkönnyítjük önnek az ügyintézést!
Mivel telefonon nem egyszerű mindenkivel egyeztetni,mivel mire beazonosítjuk,mely rendelésről van szó,
vagy éppen mely termékről,több perc is eltelhet, és az sem biztos,hogy érdemben tudunk önnek válaszolni!
Ha nem találja kínálatunkban az önt érdeklő terméket,akkor bizonyos űrlappal képet is csatolhat!
Szintén vannak olyan ürlapok,melyekkel képet,fájlt is küldhet gyorsan,egyszerűen!
Amennyiben kitölti a megfelelő űrlapot,legkésőbb 72 órán belül válaszolni,reagálni fogunk az üzenetére!

A kitöltött ürlapról ön kérhet egy másolatot!

RENDELÉS LEMONDÁSA       ELÁLLÁSI JOG       GARANCIÁLIS ÜGYEK   TÁVIRÁNYÍTÓ JAVÍTÁS   

NEM TALÁLOM AMIT KERESEK   SEGÍTSÉG KÉRÉSE VÁSÁRLÁSHOZ   ÉRDEKLŐDÉS RENDELÉSEMRŐL

PANASZ,REKLAMÁCIÓ    ÉRTÉKELJE WEBSHOPUNKAT   ÁRAJÁNLAT KÉRÉS   NEM TUDOK RENDELNI

PARTNERI,VISZONTELADÓI JELENTKEZÉSI LAP